Leveringsvoorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ‘EURO GINSENG'

 

Benseng International BV; handelsnaam Euro Ginseng, gevestigd te Veghel en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 17178837

 

1. Toepasselijkheid

 

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Benseng International BV; handelsnaam Euro Ginseng (hierna te noemen “Euro Ginseng”) en een afnemer, respectievelijk rechtsopvolgers, waarop Euro Ginseng deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Euro Ginseng, voor de uitvoering waarvan door Euro Ginseng derden dienen te worden betrokken.

1.3. Eventuele algemene voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing ook al wordt daar door de opdrachtgever in van haar afkomstige correspondentie en stukken uitdrukkelijk naar verwezen, behoudens na afzonderlijke, schriftelijke acceptatie daarvan door Euro Ginseng.

1.4. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn voor Euro Ginseng slechts bindend voor zover deze schriftelijk uitdrukkelijk zijn aanvaard, en gelden uitsluitend voor het betreffende geval. Op geen enkel moment kunnen rechten ontleend worden met betrekking tot op een later tijdstip aangegane rechtsverhoudingen.

 

2. Offertes en aanbiedingen

 

2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Euro Ginseng zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, vrijblijvend, met een geldigheidsduur van 14 dagen en ongeacht een eventuele aanvaarding, tenzij schriftelijke anders is vermeld of overeengekomen.

2.2. De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.3. Alle kosten en lasten van overheidswege welke na het uitbrengen van de offerte dan wel binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst op de door Euro Ginseng te leveren goederen of op haar grond- en/of hulpstoffen verschuldigd mochten zijn, komen geheel voor risico en rekening van de afnemer.

 

3. Strijdige clausules

 

3.1. Indien deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging van Euro Ginseng onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

 

4. Totstandkoming van de overeenkomst

 

4.1. De overeenkomst bestaat uit deze algemene voorwaarden alsmede de order. Van totstandkoming van de overeenkomst is pas sprake op het moment dat de order door Euro Ginseng binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk aan de afnemer is bevestigd dan wel indien binnen 14 dagen na ontvangst van de order met de uitvoering hiervan is begonnen.

4.2. Indien de order mondeling is verstrekt, dan wel indien de order (nog) niet schriftelijk is bevestigd, wordt de overeenkomst niettemin geacht te zijn tot stand gekomen op het moment dat Euro Ginseng op verzoek van de afnemer met de uitvoering van de overeenkomst is gestart.

4.3. Euro Ginseng is gerechtigd om de bestelling slechts gedeeltelijk te accepteren dan wel slechts gedeeltelijk voor de aangeboden prijs te accepteren. Euro Ginseng stelt de afnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van de gedeeltelijke aanvaarding van een bestelling.

4.4. Nadat Euro Ginseng de afnemer in kennis heeft gesteld van het feit dat een deel van de bestelling slechts tegen een hogere prijs wordt aanvaard, kan de afnemer besluiten het tegen een hogere prijs aangeboden gedeelte alsnog te weigeren. Dit besluit dient binnen 7 dagen na ontvangst van de kennisgeving door de afnemer schriftelijk aan Euro Ginseng kenbaar te worden gemaakt.

4.5. De overeenkomst komt in de plaats van en vervangt eerdere correspondentie, afspraken, documentatie en/of overige informatie.

 

5. Levering en wijze van uitvoering

 

5.1. Euro Ginseng zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

5.2. Euro Ginseng bepaalt het moment van levering binnen de overeengekomen termijn, doch zal daarbij zo veel mogelijk rekening houden met de wensen van de afnemer.

5.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschieden alle leveringen “franco het afleveradres”. Mogelijke levering “af fabriek” zal uitdrukkelijk onder de door Euro Ginseng gestelde condities geschieden.

5.4. Op het moment van levering dient de afnemer zorg te dragen voor onmiddellijke lossing van de bestelde goederen. De afnemer dient alle nodige maatregelen te treffen welke noodzakelijk zijn voor deze onmiddellijke lossing.

5.5. Onverminderd de overeengekomen afnameplicht van de afnemer, wordt Euro Ginseng geacht aan haar leveringsplicht te hebben voldaan indien tenminste 90% van de overeengekomen hoeveelheid zaken aan de afnemer wordt geleverd. Ten aanzien van het deel dat niet is geleverd zal verrekening conform de overeengekomen prijs plaatsvinden.

5.6. Indien door Euro Ginseng een hoeveelheid van maximaal 110% van de overeengekomen hoeveelheid zaken wordt geleverd, wordt de levering van de betreffende hoeveelheid geacht te zijn overeengekomen. Voor het meerdere geleverde zal de overeengekomen contractprijs per eenheid in rekening worden gebracht.

5.7. De eigendom en het risico van de goederen gaan op de afnemer over op het moment van levering. In geval van reclame door afnemer wordt het risico van de betrokken goederen geacht steeds bij Euro Ginseng te zijn gebleven.

5.8. In het kader van een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst heeft Euro Ginseng het recht bepaalde werkzaamheden uit te laten voeren door derden.

5.9. Monstername, bepaling van de kwaliteit en vaststelling van het gewicht vindt plaats middels door Euro Ginseng vastgestelde methodes waarvan de uitkomst als bindend dient te gelden.

 

6. Reclame

 

6.1. Afnemer is verplicht terstond bij ontvangst van de goederen deze ter plaatse op alle zichtbare gebreken te controleren alvorens tot opslag en/of gebruik van de goederen over te gaan. Indien afnemer al dan niet na controle op zichtbare gebreken op de afleveringsbon getekend heeft voor “akkoord”, kan door de afnemer op een later moment niet met succes alsnog een beroep doen op de aanwezigheid van gebreken.

6.2. In geval van zichtbare gebreken als bedoeld in lid 1, dient de afnemer Euro Ginseng daarover terstond te informeren. Daarnaast dient de afnemer Euro Ginseng schriftelijk op de hoogte te stellen van de aard van het gebrek, de getroffen goederen alsmede alle andere relevante informatie. Deze schriftelijke mededeling dient uiterlijk 7 dagen na de datum van levering door Euro Ginseng te zijn ontvangen. Bij gebreke van een tijdige schriftelijke mededeling vervalt ieder recht van reclame van afnemer terzake het geleverde en gelden de goederen als correct te zijn geleverd.

6.3. Reclame terzake gebreken welke redelijkerwijs niet op het moment van aflevering konden worden geconstateerd, dient uiterlijk binnen één maand na levering door de afnemer schriftelijk en gemotiveerd bij Euro Ginseng te worden ingediend, op straffe van verval van het recht van reclame te dien zake.

6.3. Indien na levering de aard en/of samenstelling van de afgeleverde goederen wordt gewijzigd, de goederen geheel of gedeeltelijk beschadigd raken, de goederen bewerkt of verwerkt worden dan wel opnieuw worden verpakt of anderszins op onzorgvuldig wijze worden behandeld, komt ieder recht van reclame te vervallen.

6.4. De enkele aanwezigheid van gestelde gebreken bevrijdt de afnemer niet van de verplichting tot betaling van de koopsom.

6.5.. In geen geval geven reclames de afnemer het recht om tot retourzending over te gaan, tenzij Euro Ginseng hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd.

 

7. Overmacht

 

7.1. Euro Ginseng is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Euro Ginseng geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Euro Ginseng niet in staat is zijn verplichtingen na te komen; douaneactiviteiten alsmede werkstakingen in het bedrijf van Euro Ginseng of van derden daaronder begrepen. Euro Ginseng heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Euro Ginseng zijn verbintenis had moeten nakomen.

7.3. Euro Ginseng kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7.4. Voor zoveel Euro Ginseng ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Euro Ginseng gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

8. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 

8.1. Onverminderd de overige bepalingen in deze voorwaarden is Euro Ginseng gerechtigd om, zonder dat terzake enige vergoeding aan de afnemer is verschuldigd, alle lopende overeenkomsten tussen partijen eenzijdig zonder rechterlijke tussenkomst tussentijds te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien de afnemer zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt dan wel indien na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen.

8.2. Indien de overeenkomst door Euro Ginseng wordt ontbonden om reden als vermeld in artikel 8.1, verbeurt de afnemer een direct opeisbare, niet voor compensatie vatbare boete, waarvan de hoogte gelijk is aan 35% van het bij deugdelijke nakoming aan de afnemer te factureren bedrag, zulks onverminderd het recht van Euro Ginseng tot het vorderen van de schade welke door haar als gevolg van de wanprestatie wordt geleden.

8.3. Op de boete als bedoeld in artikel 8.2 zijn de bepalingen van artikel 9 onverminderd van toepassing.

8.4. Indien de afnemer is staat van faillissement of schuldsanering is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd, beslag is gelegd, zijn bedrijf liquideert dan wel aan een derde overdraagt, is Euro Ginseng eveneens bevoegd de overeenkomst te ontbinden dan wel nadere voorwaarden en/of zekerheden aan de levering te stellen.

8.5. Indien Euro Ginseng op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

8.6. Indien de afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele kosten daarvan, waaronder de kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de afnemer in rekening worden gebracht.

 

9. Betaling en (incasso)kosten

 

9.1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

9.2. Euro Ginseng heeft te allen tijde het recht om de levering van de goederen afhankelijk te stellen van voldoening van een voorschotbedrag ten bedrage van maximaal 90% van de (koop)prijs.

9.3. De afnemer(s) is (zijn), ongeacht tenaamstelling van de factu(ur(en), jegens Euro Ginseng hoofdelijk gehouden tot nakoming van de verplichtingen.

9.4. Indien de afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is hij van rechtswege in verzuim. De afnemer is alsdan vanaf de 14e dag na de factuurdatum een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.

9.5. De afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Euro Ginseng verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De afnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 BW (de artikelen 231 t/m 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

9.6. Indien de afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten en binnen rechte voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente en kosten, door de afnemer verschuldigde bedrag, met een minimum van €.250,00. Indien Euro Ginseng echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De

eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de afnemer worden verhaald. De afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

10. Aansprakelijkheid

 

10.1. Indien Euro Ginseng aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

10.2. Euro Ginseng is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Euro Ginseng is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.3. Indien de door Euro Ginseng uit hoofde van de overeenkomst uit te voeren werkzaamheden bestaan uit productiewerkzaamheden, althans het capsuleren van door de afnemer geleverde grondstoffen, is Euro Ginseng uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor de kwaliteit van deze grondstoffen alsmede schade, van welke aard ook, welke verband houdt met deze grondstoffen.

10.4. De aansprakelijkheid van Euro Ginseng is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

10.5. Indien Euro Ginseng aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade en de verzekeraar besluit om welke reden dan ook niet tot uitkering van schadevergoeding over te gaan, dan is de aansprakelijkheid van Euro Ginseng beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.6. De onder artikel 10.5. van deze algemene voorwaarden genoemde beperking van de aansprakelijkheid van Euro Ginseng, geldt zonder meer ten aanzien van de aansprakelijkheid van Euro Ginseng jegens de afnemers van door Euro Ginseng uit China geïmporteerde grond- en/of hulpstoffen dan wel andere producten.

10.7. Euro Ginseng is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Euro Ginseng aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Euro Ginseng toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Euro Ginseng is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Euro Ginseng.

 

11. Vrijwaring

 

11.1. De afnemer vrijwaart Euro Ginseng voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Euro Ginseng toerekenbaar is.

11.2. Indien Euro Ginseng uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de afnemer gehouden Euro Ginseng zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

11.3. Mocht de afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Euro Ginseng, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Euro Ginseng en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de afnemer.

 

12. Toepasselijk recht en geschillen

 

12.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Euro Ginseng partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

12.2. De rechter in de vestigingsplaats van Euro Ginseng is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Euro Ginseng het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

12.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Privacy policy

Privacyverklaring EURO GINSENG

 

 

EURO GINSENG is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het gaat hierbij om gegevens van onze klanten en gegevens van onze externe contactpersonen.

 

Contactgegevens EURO GINSENG:

Website: https://www.euroginseng.eu/

Adres: Rietven 157, 5464 PJ  Veghel

Telefoonnr.: +31(0)413 366309

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

EURO GINSENG verwerkt uw persoonsgegevens omdat u als klant producten van ons betrekt en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam van contactpersoon

- Adresgegevens; straat, huisnummer, woonplaats, land

- telefoon nummer (vast en/of mobiel) en/of fax nummer

- E-mailadres(sen) en/of website adres(sen)

- Factuurgegevens

- IP-adres en browserversie (via Google Analytics), maar vind geen koppeling met persoonsgegevens plaats

- Gegevens over uw activiteiten op onze website (via Google Analytics), maar vind geen koppeling met persoonsgegevens plaats

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

EURO GINSENG verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van de betaling van uw bestelling

- Verzenden van uw bestelling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om uw bestelling uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Verplichting vanuit de Warenwet om geleverde producten te kunnen traceren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EURO GINSENG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens, worden bewaard zo lang u klant bent bij ons bedrijf. Indien u opmerkt dat de gegevens direct moeten worden verwijderd, dan wordt dat doorgevoerd.
  • Persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens met betrekking tot facturen worden, conform wettelijke termijn volgens de belastingdienst, zeven jaar bewaard.
  • Persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens met betrekking tot traceerbaarheid van producten worden minimaal zeven jaar bewaard vanaf moment dat ze hun actualiteit verliezen.
  • Vragen en antwoorden van klanten worden soms opgeslagen voor het opdoen en verzamelen van informatie over wetgeving en andere zaken.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

EURO GINSENG verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze normale bedrijfsvoering of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. EURO GINSENG blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

EURO GINSENG gebruikt GEEN functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EURO GINSENG en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Indienen klacht

EURO GINSENG wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EURO GINSENG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

Disclaimer

Legal disclaimer from Benseng International BV; trade name: Euro Ginseng

General Terms & Conditions for Web Sites Operated by Benseng International BV; trade name: Euro Ginseng, hereinafter referred to as: ‘Euro Ginseng’.

 

Welcome to our web site! As ‘Euro Ginseng’, we offer an online information and communications service that we hope you will find entertaining and informative. There are a few rules of the (cyber) road that our visitors must follow when using our site, so we ask all our visitors to read this User Agreement carefully.

Please be sure to read this Agreement carefully, especially the disclaimers and limitations of our liability, since use of this site constitutes your acceptance of, and/or agreement with, the terms and conditions set out in this Agreement.

We do not intend to make changes to our terms and conditions very often but reserve the right to do so. However, it is always a good idea to double check when you visit our site to ensure that you have read and agree with our most current terms and conditions. Any change in our terms and conditions will be prospective only. We will not make any changes to our terms and conditions that have a retroactive effect unless legally required to do so. Your continued use of this site after that time will constitute your acceptance of any new or amended terms.

Intellectual Property Ownership

Graphics, Artwork, Audio and Video: Copyright

All copyright subsisting in the contents of this site is owned by ‘Euro Ginseng’.

Although you can copy any part of this web site to your own computer for your personal use, you may not copy or incorporate any of the material including any artwork, trademarks or logos available on the web site into any other work including your own web site or use the material in any other public or commercial manner. That means you may not post or redistribute any portion of our web site unless you are a licensee of our products and your licence agreement with us specifically allows you to do so. In that event, you must ensure all material is accompanied by all notices regarding copyright, trademark or other marks in the same form as they appear on this site.

Please don't change any of the notices regarding copyright, trademarks, or other marks. If you want to link to our site, that's OK, but please don't use our materials, including artwork, trademarks and logos in your own site. Any pictures of individuals or places and any music that we use are either owned by ‘Euro Ginseng’ or used with permission. Except for your own personal use, you can't use any material here without our written permission. That also means that ‘Euro Ginseng’ retains full and complete title to any downloadable software, any images incorporated in or generated by the software, and all data accompanying it. This includes, but is not limited to, any code and other software. You must not copy, modify, reproduce, upload, transmit, distribute, reverse-engineer, disassemble or otherwise convert it to another form.

Trademarks

Unless otherwise specified, all trademarks used on this site are the property of ‘Euro Ginseng’ or our business partners.

Submissions

We will respect your rights regarding the protection of personal data, especially as regards any application you may make for employment with ‘Euro Ginseng’. In addition to job applications, we are glad to receive from you any ideas, suggestions, graphics, pictures or anything else, but do please remember that, by sending us such material, you assign all your interest in it to ‘Euro Ginseng’ and, depending on which law applies, ‘Euro Ginseng’ will either own the material you send to us on this site or you will be deemed to have granted ‘Euro Ginseng’ a non-exclusive and perpetual licence to use it.

That means that all stories, comments, suggestions, ideas, graphics or other information sent to ‘Euro Ginseng’ through this site, not in connection with a job application, are automatically deemed to be either the property of ‘Euro Ginseng’ or can be used by it. This information is not confidential and we can use it as we see fit - that includes reproducing it, disclosing it, publishing it, or broadcasting it here or somewhere else, in this or any other media now known or later invented. Subject to our Privacy Policy and your rights regarding the protection of personal data, the bottom line is that we can use anything you send us or post online (other than a job application) for promotional, marketing or any other commercial purpose, whether it's in advertising, or in developing, manufacturing or marketing products. Under no circumstances are you entitled to any payment if we do use your submission for any purpose.

So remember, apart from when you are making a job application, don't send us your material if you don't want us to use it or the world to know it, and don't post it in any public forum if one is available on this site.

Privacy Policy

Please ensure that you read our Privacy Policy and the data protection consents, which we require when you apply for employment with ‘Euro Ginseng’, in order to learn about what personal information we collect at this site, how we handle it and for what purposes we use it.

Use of this Site: Limitation of Liability and Disclaimer

NEITHER ‘EURO GINSENG’ NOR ANY OF ITS WORLDWIDE AFFILIATES, NOR ANYONE WHO HELPED DEVELOP, CREATE, PRODUCE OR DELIVER THE MATERIAL AND INFORMATION ON THIS SITE IS LIABLE FOR ANY DAMAGES RELATED TO YOUR USE OF OR INABILITY TO USE THE SITE UNLESS THEY ACTED WILFULLY OR WITH GROSS NEGLIGENCE OR THAT LIABILITY MAY NOT OTHERWISE BE LAWFULLY EXCLUDED. THIS INCLUDES, BUT IS NOT LIMITED TO:

  • DAMAGES INTENDED TO COMPENSATE YOU DIRECTLY FOR ANY LOSS OR INJURY;
  • DAMAGES REASONABLY EXPECTED TO RESULT FROM ANY LOSS OR INJURY (CONSEQUENTIAL DAMAGES).

YOU AGREE THAT WE ARE NOT LIABLE EVEN IF ‘EURO GINSENG’, ANY OF ITS AFFILIATES, OR AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE COMPANY HAS ACTED SLIGHTLY NEGLIGENTLY (BUT NOT WILFULLY OR WITH GROSS NEGLIGENCE) OR IF ANY OF THEM HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

THIS EXCLUSION WILL NOT COVER LIABILITY FOR DEATH OR INJURY CAUSED BY OUR NEGLIGENCE NOR LIABILITY FOR A BREACH OF STATUTORY DUTY WHERE LIABILITY MAY NOT BE LAWFULLY EXCLUDED.

We use our best efforts to ensure that accurate information is provided on this site, but do not guarantee such accuracy, and make no representations regarding the use or results of use of any materials on this site in terms of their accuracy, reliability or any other matter. Visitors to this site should not therefore rely on any information posted on this site in any way.

‘EURO GINSENG’ AND ITS WORLDWIDE AFFILIATES DO NOT WARRANT THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE SITE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, THAT DEFECTS WILL BE CORRECTED, THAT THIS SITE, OR ANY SERVER THAT MAKES IT AVAILABLE, IS FREE FROM VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS, OR THAT SUCCESSFUL RESULTS OR OUTCOMES WILL RESULT FROM YOUR USE OF INFORMATION AT THIS SITE. We also do not guarantee that this site or every feature of this site will remain available to you.

Without limiting the foregoing, and to the extent permitted by law, all information on this site is provided "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT (BUT EXCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION WHICH MAY NOT BE LAWFULLY EXCLUDED).

IN NO EVENT SHALL OUR TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ANY AND ALL LOSSES, DAMAGES, AND/OR CAUSES OF ACTION, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, EXCEED THE AMOUNT PAID BY YOU, IF ANY, FOR ACCESSING THIS SITE, UNLESS ‘EURO GINSENG’ OR ANY OF ITS AFFILIATES HAS ACTED WILFULLY OR WITH GROSS NEGLIGENCE OR HAS BREACHED A STATUTORY DUTY UNDER WHICH LIABILITY MAY NOT BE LAWFULLY LIMITED OR EXCLUDED.

While we reserve the right to remove any postings or any other information that we feel may be offensive, we are not responsible for any material posted by any user or for any information whatsoever contained in any linked sites. YOU EXPRESSLY ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT ‘EURO GINSENG’ AND ITS WORLWIDE AFFILIATES ARE NOT RESPONSIBLE OR LIABLE IN ANY WAY WHATSOEVER FOR ANY DEFAMATORY, OFFENSIVE OR ILLEGAL CONDUCT OF ANY OTHER VISITOR TO THIS SITE OR ANY OTHER THIRD PARTY.

Other

If any provision of this Agreement is found to be void, unlawful or unenforceable for any reason, that portion shall be deemed severable from these terms and shall not otherwise affect the validity and enforceability of any remaining provisions. ‘Euro Ginseng’ enters into the agreement constituted by these terms and conditions on its own behalf and on behalf of each of its worldwide affiliates. Accordingly, ‘Euro Ginseng’ holds the benefit and may enforce these terms and conditions on behalf of those affiliates. ‘Euro Ginseng’ reserves the right to pursue any remedy available to us at law or in equity if you breach this Agreement.

Ginseng capsules
Ginseng Slices
Ginseng Zalf